FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tüzel kişiliği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Temsilciliğine, Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Birkan AKGÜL atanmıştır.

b)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan amaçlar doğrultusunda, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, iş ortakları veya tedarikçilerle faaliyetlerin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, şirket marka çalışmalarının yapılması, şirketin finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, kanunlar gereğince işveren yükümlülüğü, şirketin hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne sunulmasını sağlamak, Fastinap Şirketler Topluluğu’na haiz şirketlerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesini temin etmek, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetimi, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetimi amaçlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep etmesi halinde; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ üyesi olduğumuz işçi sendikalarına, kreditörlere, denetim firmalarına, sigorta acentelerine, avukat ve muhasebecilere, bankalara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde web sitesinde (fastinap.com) yer alan

 

FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin web sitesinde bulunan formlar gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelerin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, iş ortakları veya tedarikçilerle faaliyetlerinin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, şirketin finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, kanunlar gereğince işveren yükümlülüğü, şirketin hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmeye yönelik hukuki sebeplerle fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. d)  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitesinde yer alan FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak fastinap.com sitesindeki Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, 1nüshasını Altınşehir Mahallesi 163.(280) SK Elite Office B Blok No:11B İç Kapı No:99, 16120 Nilüfer/Bursa/Türkiye  adresine  veri  sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarına sahiptir.

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

FASTİNAP MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ